Nasza oferta

Oferta - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne

Doradztwo

Biuro Projektowe EcoPro, Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska, obejmujące interpretację przepisów i opracowanie stosownych wniosków i dokumentacji.

Oferta - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne

Projektowanie

Świadczymy usługi w m.in. zakresie kompleksowego opracowywania projektów budowlanych i wykonawczych instalacji przetwarzania odpadów (kompostownie, składowiska odpadów, sortownie odpadów).

Oferta - EcoPro - Ochrona Środowiska, Budownictwo Wodne

Nadzór inwestorski

Zespół EcoPro oferuje m.in. sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych.

Kompleksowa obsługa firm z zakresu ochrony środowiska

Ustawodawstwo nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek pozyskiwania różnego rodzaju pozwoleń, decyzji, składania raportów i sprawozdań, w tym dotyczących zakresu oddziaływania na środowisko, emisji do powietrza, czy też gospodarki odpadami. W odpowiedzi na stale wzrastający popyt na tego rodzaju usługi zespół EcoPro oferuje współpracę dotyczącą przejęcia ustawowych obowiązków klienta z zakresu ochrony środowiska – m.in. cykliczne naliczanie opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, sporządzanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, cykliczny audyt na zakładzie stwierdzający ewentualne niezgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska, monitoring zmieniających się przepisów z zakresu ochrony środowiska, przygotowywanie wniosków i raportów oraz rozwiązywanie wszelkich bieżących problemów w tym zakresie:

- Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
- Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)
- Opracowanie kompleksowych wniosków, programów, analiz w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej, hydrogeologii, ochrony przed hałasem, itd.
- Przeglądy ekologiczne instalacji
- Audyty środowiskowe
- Raporty o emisjach do Krajowej Bazy KOBIZE
- Programy Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządowych

Nasze referencje

Skontaktuj się z nami

Wyślij